piątek, 20 marca 2015

Posiedzenie Komisji ds. Polityki Senioralnej

INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI DS. POLITYKI SENIORALNEJ w dniu  18.03.2015 r. na temat przestrzegania praw osób starszych i realizacji założeń polityki senioralnej Rządu w tym zakresie. Posiedzenie prowadził  Przewodniczący Komisji Poseł Michał Szczerba.

1.Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz przedstawiła informację na temat działań na rzecz ochrony praw osób starszych; -zmiany lub wprowadzanie określonych regulacji prawnych, -opracowanie i wdrożenie programów działań w danej dziedzinie, -a także  przeprowadzenie wielu interwencji w sprawach indywidualnych. Najwięcej spraw kierowanych  było  do Ministra Zdrowia: -szczególnie w sprawie ograniczonego dostępu do lekarzy specjalistów; geriatrów czy na zabieg usunięcia zaćmy. RPO zwróciła uwagę na brak rozwiązań instytucjonalno-prawnych dla opieki nad osobami z chorobą Alzheimera oraz osób z problemami neurologicznymi czy psychicznymi (Parkinson, schizofrenia i In.). Proponuje się, aby chorzy mogli jak najdłużej  przebywać w domu (zgodnie z ideą de instytucjonalizacji), ale do tego potrzebne jest duże zaangażowanie i wsparcie ze strony samorządów. W temacie zaangażowania starszych w proces wyborczy  RPO od wielu lat prowadzi kontrolę lokali wyborczych pod kątem ich dostosowania  do potrzeb osób z niepełno- sprawnościami. Rozpropagowuje informacje nt. nowych ułatwień w głosowaniu dla osób starszych:  -głosowanie przez pełnomocnika lub korespondencyjnie, -dowóz do lokali wyborczych bezpłatnie i inne. Bardzo ważną kwestią jest bezpieczny dostęp osób starszych do usług finansowych; żeby nie dawali się oszukać, czy wykorzystywać. W tym temacie kilka spraw zostało załatwionych pomyślnie: -wątpliwymi etycznie praktykami marketingowymi w efekcie których starsi bywali narażeni na kłopoty finansowe w postaci trudnych do spłacenia długów. Opublikowane zostały dwa poradniki: „Usługi finansowe” i „ Odwrócona hipoteka”. Prof. Lipowicz zwróciła uwagę, że w zakresie kwestii finansowych mieszczą się problemy z płatnością za abonament RTV. Osoby po 75 roku życia nie muszą płacić, ale muszą ten fakt zgłosić na poczcie z odpowiednim dokumentem. 
2. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania prof. Małgorzata Fuszara omówiła kwestie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek i podała kilka pomyślnie załatwionych spraw np.; -skarga na jednego z operatorów telefonii komórkowej, że osoba w podeszłym wieku może dokonać zakupu telefonu tylko w salonie sprzedaży. Operator tłumaczył swoją decyzję troską o dobro osób po 70, które mogłyby paść ofiarą oszustów;  Inna sprawa: -osoba starsza nie mogła przez Internet kupić ulgowego biletu, bo trzeba okazać legitymację. Po interwencji od listopada 2014r zasada ta została zniesiona. No i ważna kwestia – działania na rzecz ratyfikowania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. 
3. V-ce Prezes Najwyższej Izby Kontroli dr.inż. Jacek Uczkiewicz przedstawił informacje o wynikach kontroli w temacie przestrzegania praw osób starszych. NIK ma świadomość, że proces starzenia się społeczeństwa wymaga od państwa szczególnej aktywności w wielu obszarach m.in. gospodarki, edukacji, pracy, zdrowia i zabezpieczenia społecznego. W ostatnich latach NIK badała m.in. politykę zdrowotną i stan usług medycznych dla seniorów (opieka geriatryczna i paliatywna), dostępność rehabilitacji leczniczej, działalność domów pomocy społecznej. Sprawdzano dostępność do świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  W roku 2015 są przewidziane kontrole w obszarze polityki zdrowotnej, pomocy osobom starszym kierowanym do domów pomocy społecznej, przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym wobec osób starszych, dostępności do publicznego transportu zbiorowego dla niepełnosprawnych.  Problematyka poruszona przez referujących była niezmiernie interesująca dla nas seniorów. Przewodniczący Komisji zachęcił wszystkich do przeglądania stron internetowych gov.pl, gdzie znaleźć można niezbędne informacje.  

Autor: Celina Martone