poniedziałek, 24 listopada 2014

„Sprawy seniorów na międzynarodowej konferencji w Warszawie”


20 listopada 2014 roku w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli świata nauki  na temat perspektyw w zarządzaniu i przedsiębiorczości w dobie zmian demograficznych, nad którą patronat objęło Ministerstwo Gospodarki. Tematyka mogła zainteresować zarówno studentów Akademii i dyrektorów przedsiębiorstw, jak również  seniorów. Z Wilanowskiego Uniwersytetu udział w konferencji wzięły Zofia Michalska i Celina Martone.
Jednym z prelegentów był profesor Jan Antoszkiewicz, który opisał zmiany
w strukturze społecznej i demograficznej.  Zaczął od przytoczenia  treści informacji z „Ilustrowanego Tygodnika Warszawskiego” z 1906 roku: „na Nowym Świecie rozpędzona dorożka potrąciła czterdziestoletniego starca, którego musieli opatrzyć medycy”. Dziś to stwierdzenie budzi jedynie śmiech, ale doskonale obrazuje, jak przez lata zmieniło się społeczeństwo. Na początku XX wieku średnia długość życia ledwo przekraczała 40 lat, odsetek ludzi starych w społeczeństwie był niski – 4-6% osób po 60. roku życia. W 2013 roku średnia długość życia kobiet wynosiła 81 lat, mężczyzn - 73 lata, a według prognoz w roku 2050 życie ludzkie będzie trwać 85 lat albo i dłużej. Te zmiany będą spiętrzac różne problemy, jeśli nie znajdą się odpowiednie rozwiązania.
Prelegenci podkreślali ważną rolę stylu życia seniorów i znaczenia aktywności
w utrzymaniu sprawności fizycznej. Ekspert Ochrony Zdrowia Aurelia Ostrowska postawiła za wzór model chiński. Starsi ludzie w parkach wspólnie ćwiczą Thai Chi. Wydaje się, że i do naszego kraju przybyła moda na aktywność, warto ją promować i kultywować. Należy także zaktywizować seniorów poprzez uczestnictwo w wolontariatach, różnych formach edukacji, rozwijania zainteresowań, np. artystycznych.
Dyrektor Generalna Ministerstwa Gospodarki, dr Elwira Gross-Gołacka, przedstawiła priorytet ministerstwa pod hasłem: „zatrzymać wiedzę w firmie”. Zachęca, by zatrzymywać
w firmach pracowników starszych, dysponujących wiedzą nabytą z wiekiem
i wypływającą z doświadczenia. Opisała także postulat „srebrnej gospodarki” - senior odchodzący na emeryturę powinien być wyposażony w podstawowe umiejętności obsługi  komputera, powinien mieć dostęp do wszystkich urządzeń  ułatwiających mu funkcjonowanie w życiu codziennym  i samoobsługę.
Dyrektor Qualia Development, Wioletta Marciniak-Mierzwa, dokonała ciekawej charakterystyki pięciu pokoleń, z których trzy znajdują się na rynku pracy. Wszystkie te grupy charakteryzują się specyficznymi postawami wobec pracy i mają różne potrzeby. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga wzajemnego zrozumienia i kompromisu.

Problemy poruszane w dyskusji uświadomiły uczestnikom, że świat stoi przed ogromnymi wyzwaniami, a pojawiające się różnice zdań zobligowały organizatorów do obietnicy zorganizowania kolejnego spotkania. Konferencję przygotowała i czuwała nad jej sprawnym przebiegiem Dr Ewa Gołębiowska – Pracownik Naukowy SAN, która dziękując wykładowcom, uczestnikom i sponsorom zadeklarowała swój udział w przygotowaniu takiej konferencji.

www.konferencja.zarzadzanie.noweperspektywy.san.edu.pl/formularz.html#


Autorka: Celina Martone